HISTORIE SBORU

HISTORIE SBORU

Psal se rok 1920, kdy byla podána žádost o založení dobrovolného hasičského sboru v obci Kostelec u Křížků. Sbor byl téhož roku založen, ale zhruba rok nevykazoval žádnou činnost. Roku 1921 byla zakoupena vyřazená parní stříkačka nákladem 12.000,- Kč. Tato se stala předmětem sváru mezi členy sboru, který se rozštěpil na sbory dva. Vznikl tak tzv. „Truc sbor“. Roku 1923 byla parní stříkačka prodána a došlo k opětovnému sjednocení sborů. V roce 1924 byla zakoupena ruční stříkačka s koňskou přípřeží, se kterou sbor zasahoval při požárech v obci a jejím okolí. Sbor se stal záštitou divadelních ochotníků a pořádal různé kulturní akce. Z let 1935 – 1949 se nedochovaly žádné zprávy z činnosti sboru. V roce 1949 zasahoval sbor v době žní při požáru suché slámy, kdy se těžce popálil p. Josef Strnad. V tomto roce byla ve výzbroji stále ruční stříkačka. Roku 1951 byla zakoupena motorová stříkačka PPS-8, jako tažný automobil sloužil terénní vůz Horch z Hitlerovi výzbroje 2. sv. války. Tento byl opraven p. Václavem Hrábkem a několika dalšími členy sboru. Sbor se stal tedy rokem 1951 motorizovaným. V roce 1951 bylo započato se systematickou přípravou mládeže, známou se stala sestava se sekyrkami, kterou mládež prezentovala na hasičských soutěžích a dalších příležitostech v okolí obce. Sekyrky byly přesnou kopií tehdejší požární výzbroje, ovšem pro potřeby výcviku mládeže byly vyrobeny z tvrdého dřeva.

S pořízením nové techniky vyvstal problém s hasičskou zbrojnicí, která již svou velikostí nebyla schopna techniku pojmout. V roce 1954 byla postavena zbrojnice nová na soukromém pozemku bývalé pískovny. Majetkoprávní vztahy nejsou do současné doby dořešeny. Začátkem šedesátých let došlo k omlazení sboru, který se následně úspěšně zúčastňoval hasičských soutěží, z tohoto období se dochovala bohatá fotodokumentace a sbírka trofejí. V lednu roku 1965, shodou okolností v noci, kdy byl pořádán hasičský ples došlo v požární zbrojnici k požáru zaparkovaného vozu naloženého teplou škvárou, která byla určena pro posyp cest. Hasičská technika neutrpěla žádných škod, pouze stěny a strop zbrojnice byly černé. V roce 1966 došlo k obnovení vozového parku automobilem Tatra 805 v provedení „skříň“. Vozidlo sloužilo k dopravě mužstva a někdy i k dopravě mladých fotbalistů na zápasy. V roce 1974 se sbor zúčastnil oslav 110 let založení SDH Velvary, kde naši mladí hasiči předvedli na náměstí útok. V lednu roku 1987 došlo k doplnění techniky sboru o cisternu Praga V3S CAS – 16, tuto vlastníme dodnes. Následně byla zakoupena motorová stříkačka PPS – 12 k níž byl přídavkem PPS-8. Pro nedostatek místa na garážování byla prodána T 805, roku 2007 objevil nynější místostarosta sboru p. Antonín Šebek u SDH Budislav T805 ve výborném stavu a tuto členové SDH zakoupili z vlastních peněz.

Při povodních roku 2002 se členové sboru dobrovolně zúčastnili likvidace vzniklých škod v Praze Zbraslavi, které ocenil poděkování ÚMČ Praha – Zbraslav.

V roce 2001 došlo k výrazné obměně členské základny a výboru SDH. Sbor se pravidelně zúčastňuje okrskových soutěží, pořádá množství kulturních akcí a úzce spolupracuje s OÚ Kostelec u Křížků.

V roce 2010 oslavil SDH Kostelec u Křížků devadesáté výročí vzniku. U této příležitosti byla uspořádána velkolepá akce, které se zúčastnilo množství sborů z okolí, proběhly ukázky moderní i historické techniky, byla realizována výstava historie sboru a bohatý doprovodný program.

 

ZÁZNAMY Z OBECNÍ KRONIKY

7. 1921 Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku Karlu Holubovi z Kostelce a Jar. Čekalovi z Březek. Usneseno schválit Hasičské stanovy a usneseno pěti proti čtyřem hlasům koupení parní stříkačky od obce Karlínské z Prahy za 12 000 Kč, Návrh podal K. Holub ze Březek.

  1. 1. 1920 Přečten dopis od Okresního úřadu v Jílovém, v němž apelují na naše občany, aby provedli odluku církve katolické od státu. Rozhodnuto rozparcelovat starý i nový Ringhofferův dvůr. Utvoři¬ly se tyto politické strany: sociální demokraté, strana socialis¬tická, republikánská a strana českého venkova a národně demokra¬tická strana. Bylo schváleno věnovat 500 Kč na opravu obecních cest, jak navrhoval správce dvora pan Ludovít Hostaš. Znovu by¬lo odhlasováno podat žádost na povolení „Sboru dobrovolných ha¬sičů“ .

Toho roku zakládá se ve dvoře pana Frka druhý „Hasičský sbor“ zvaný lidem „Truc-sbor“, když v prvém sboru zvaném „Forejtovci“ došlo mezi panem Frkem a panem Forejtem k velké kontraverzi ohledně zaplacení dluhu za zakoupenou parní stříkačku z obce Karlínské. Pan Frk poukazuje na její velkou váhu a šířku, takže by jí musely tahat dva páry koní a že se nevejde do kolejí na našich cestách. Nakonec měl prý pravdu pan Frk.

Rok 1930 – v hostinci u Budáků na Kalifáči se sehrálo diva¬dlo „Chytrák krajánek“ ve prospěch hasičů na zaplacení dluhu staré hasičské stříkačky. Pod Hůrkou sehrál spolek Tyl z Nové Hospody hru „Krajánku, vrať se“. Po sloučení obou hasičkých sbo¬rů konalo se v Kostelci cvičení okrsku a župy ve dvoře pana Frka.

Rok 1957 – při zájezdu požárníků na Hlubokou jsme se stavě¬li na zpáteční cestě u hrobu dr. Beneše v Sezimově Ústí. Zaměst¬navateli (Kovohuti) se to nelíbilo a napříště odmítl zapůjčit autobus. Také jsme pomáhali likvidovat požáry na Valnovce, v Drupolu ve Štiříně a v Kovohutích v Kamenici.

Rarita kostelecká, která stojí za zaznamenáni. V lednu měli požárníci – dříve hasiči – svůj tradiční ples. Po půlnoci vytroubil slavný trubač J. Bárta z kapely Mirka Dvořáka sólo: sálem se nesla píseň „Co jste hasiči, co jste dělali,že jste hospodu shořet nechali“. Tu vběhla do sálu paní Božena Linhová: „Chlapi, hoří zbrojnice!“ Všichni se jí smějí, ale brzy zjistí, že má pravdu. To jen místní cestáři si připravili škváru na ranní po¬syp, aby mohl projet autobus. Bohužel, praskla jakási hadička u auta a unikala nafta, která zapříčinila požár. Dopadlo vše dobře, jen řidič pan Hrábek si při zachraňování auta popálil ruce. Něk¬dy i v neštěstí bývá štěstí a pozná se kamarád!

Rok 1987 – 15. ledna byl slavný den pro požárníky, kteří přivezli z Těptina požárnické auto V38, zvané „vodní